Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

WuBook Srl, via dell’abbazia n. 7/1, cap: 61032, Fano (PU) Sito web: https://wubook.net Social capital: euro 10.200,00. p.iva (Vat): 02340220413 Numero Rea: PS-173884.

Η εταιρεία WuBook srl, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργεί σημειώσεις στους πελάτες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα τους https://wubook.net/, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους:

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η WuBook srl θα χειριστεί τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία παρέχονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, συμπληρώνοντας τις φόρμες (φόρμα) στον ιστότοπο και / ή την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • τα στοιχεία που απαιτούνται για την επαφή με τον πελάτη (π.χ. όνομα, επώνυμο, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • δεδομένα που ο πελάτης έχει παράσχει για να εξηγήσει καλύτερα τα αιτήματά του που περιέχονται στο μήνυμα, σε περίπτωση που μπορούν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί αποκλειστικά στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • να επαληθεύσει τον πελάτη σύμφωνα με το κανάλι που υποδεικνύει και να του παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της WuBook srl, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις εμπορικές προτάσεις της και ενδεχομένως μία προσφορά
  • Ενεργοποίηση ενός δοκιμαστικού λογαριασμού για να εξετάσει ο πελάτης τις λειτουργίες του Wubook λογισμικού!

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η κοινοποίηση των δεδομένων τους στην WuBook srl συμπληρώνοντας τα έντυπα ή αποστέλλοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Τα στοιχεία που υποδεικνύονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη και να του δώσουμε απαντήσεις σχετικά με τις ανάγκες του. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν παρέχονται, η φόρμα δεν θα αποσταλεί στην WuBook srl.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αλληλεπιδρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι ελεύθερος να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που θεωρεί καταλληλότερα; σε περίπτωση που δεν υποδεικνύει τα στοιχεία επικοινωνίας, η WuBook srl θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα για το σκοπό αυτό.

 

COMMUNICATION AND DISSEMINATION OF DATA

 

Για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών ή προσφοράς, τα δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό της WuBook srl που είναι αφιερωμένο στην εμπορική δραστηριότητα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα αρχειοθετημένα δεδομένα θα διατηρούνται για μια περίοδο ενός έτους από την WuBook srl, μετά την οποία θα διαγραφούν.

Τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Τα δεδομένα δεν θα εξαχθούν ποτέ εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. .

Τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανώνυμη / μαζική ακύρωση δεδομένων, οι οποίες ενεργοποιούνται περιοδικά και καλύπτουν όλα τα δεδομένα που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

Ο τερματισμός της διατήρησης θα οδηγήσει στη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, ανατρέξτε στη DPA (Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

 

    • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την WuBook srl οποιαδήποτε στιγμή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώνουν ή να τα ακυρώνουν ή να αντιτίθενται στην επεξεργασία τους;
    • Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της θεραπείας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 των Κανονισμών, καθώς και την απόκτηση, σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και ευανάγνωσης με αυτόματη συσκευή, τα δεδομένα που τα αφορούν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 20 του κανονισμού.
    • Τα αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στην WuBook srl χρησιμοποιώντας την κατάλληλη φόρμα επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι έχουν πάντοτε το δικαίωμα να καταθέσουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Garante per la Protezione dei Dati Personali), σύμφωνα με το άρθρο. 77 του Κανονισμού, αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους είναι αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία.


Επεξεργαστής δεδομένων και ελεγκτής δεδομένων

Ο ελεγκτής δεδομένων είναι WuBook srl & Ο επεξεργαστής δεδομένων είναι η WuBook srl

TOP