Η Πολιτική Απορρήτου μας

Πολιτική απορρήτου WuBook

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

WuBook Srl, via dell’abbazia n. 7/1, Τ.Κ.: 61032, Fano (PU) Ιστοσελίδα web: https://wubook.net Κοινωνικό κεφάλαιο: 10.200,00 ευρώ. p.iva (ΑΦΜ): 02340220413 Αριθμός Rea: PS-173884.

Η εταιρεία WuBook srl, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σημειώνει στους πελάτες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό τους https://wubook.net/, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους:

ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η WuBook srl θα χειρίζεται τα ακόλουθα δεδομένα, που παρέχονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, συμπληρώνοντας τις φόρμες στον ιστότοπο ή/και στέλνοντας email:

  • δεδομένα που απαιτούνται για την εκ νέου επικοινωνία με τον πελάτη (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email)
  • δεδομένα που έχει παράσχει ο πελάτης για να εξηγήσει καλύτερα τα αιτήματά του που περιέχονται στο μήνυμα, σε περίπτωση που μπορούν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στοχεύει αποκλειστικά στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη.

  • Ειδικότερα, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • επικοινωνήστε εκ νέου με τον πελάτη σύμφωνα με το κανάλι που έχει υποδείξει και δώστε του πληροφορίες για τις δραστηριότητες της WuBook srl, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις εμπορικές προτάσεις της και πιθανώς μια προσφορά
  • Ενεργοποιήστε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό για να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η WuBook srl

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

Η επικοινωνία των δεδομένων τους στην WuBook srl με τη συμπλήρωση των εντύπων ή την αποστολή e-mail γίνεται με αυθόρμητη απόφαση του πελάτη.

Τα στοιχεία που αναφέρονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα είναι απαραίτητα για την εκ νέου επικοινωνία με τον πελάτη και την παροχή απαντήσεων σχετικά με τις ανάγκες του. Εάν δεν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, η φόρμα δεν θα σταλεί στη WuBook srl.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αλληλεπιδρά μέσω email, είναι ελεύθερος να κοινοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που θεωρεί πιο κατάλληλα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας, η WuBook srl θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email του αποστολέα για αυτόν τον σκοπό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για σκοπούς παροχής πληροφοριών ή προσφοράς, τα δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό της WuBook srl που είναι αφιερωμένο στην εμπορική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα συστήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αρχειοθετημένα δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο ενός έτους από την WuBook srl, μετά την οποία θα διαγραφούν.

Τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Τα δεδομένα δεν θα εξαχθούν ποτέ εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανωνυμοποίηση / μαζική ακύρωση δεδομένων, οι οποίες ενεργοποιούνται περιοδικά και καλύπτουν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ο τερματισμός της δοκιμής των συστημάτων μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, ανατρέξτε στη Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

  • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την WuBook srl ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή να τα ακυρώσουν ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους.
  • Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της δοκιμής στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 18 των Κανονισμών, καθώς και λήψη, σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και αναγνώσιμη από αυτόματη συσκευή, των στοιχείων που τους αφορούν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 20 του Κανονισμού.
  • Τα αιτήματα μπορούν να κατευθυνθούν στη WuBook srl χρησιμοποιώντας την κατάλληλη φόρμα Επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι έχουν πάντα το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Garante per la Protezione dei Dati Personali), σύμφωνα με το άρθ. 77 των Κανονισμών, εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η WuBook srl & Ο επεξεργαστής δεδομένων είναι η WuBook srl.